Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 

 1. Deksels Design is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van diensten omtrent grafisch vormgeving en webdesign. 
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon, bedrijf of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Diensten van Deksels Design en Deksels Design de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Deksels Design en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Deksels Design en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, en ook alle andere door Deksels Design ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.dekselsdesign.com. 
 6. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ’Schriftelijk’ verstaan: Via brief, fax, e-mail of what’s-app.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Deksels Design gesloten Overeenkomsten, gedaan telefonisch, via Whats-app, via e-mail of mondeling. 
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Deksels Design overeengekomen. 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassingen op werkzaamheden uitgevoerd onder de naam Studio Deksels en Anita Barten.

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Deksels Design zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 2 maanden na dagtekening geldig. 
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Deksels Design via  e-mail, what’s-app of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Deksels Design zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte of kostenplaatje opmaken die per e-mail of what’s-app verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door bevestiging van de offerte via e-mail of what’s-app.
 3. Indien de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Deksels Design mondeling is bevestigd en Opdrachtgever heeft via what’s-app of e-mail reactie of feedback gegeven op de 1e ontwerpfase, geldt deze reactie of feedback als rechtsgeldige bevestiging van de opdracht (de Overeenkomst)
 4. Als Deksels Design een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Deksels Design kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Deksels Design dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Deksels Design deze schriftelijk bevestigt. 
 6. Opdrachtgever erkend bevestiging aan Deksels Design via e-mail of what’s-app als rechtsgeldig.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Deksels Design zal haar best doen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit voeren. 
 2. Deksels Design heeft ten behoeve van het resultaat het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Deksels Design deze derden zorgvuldig uit kiezen en voor zover dit mogelijk is met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Deksels Design worden doorbelast aan Opdrachtgever. 
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens tijdig aan Deksels Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Deksels Design zijn verstrekt, heeft Deksels Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Deksels Design haar Diensten op tijd en goed kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is afgesproken, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Deksels Design hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Deksels Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Ontwerpfase 

 1. Deksels Design ontwerpt binnen 30 dagen een eerste concept, tenzij anders is afgesproken. 
 2. Opdrachtgever dient het concept binnen 30 dagen te keuren, tenzij anders afgesproken met Deksels Design. 
 3. Deksels Design stuurt Opdrachtgever herhaaldelijk (3 correctierondes)een update van de ontwikkelingen omtrent het ontwerp. Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is met een update, dient hij dit zo snel mogelijk te laten weten. Deksels Design wacht na elke update met het vervolgen van zijn werkzaamheden totdat hij een reactie van Opdrachtgever gehad heeft, zodat zij eventuele feedback kan verwerken. 
 4. Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken Deksels Design en Opdrachtgever onderling af wanneer Deksels Design een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van een concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden. Pas na onderling overleg kan de Overeenkomst op grond van ontevredenheid ontbonden worden. Indien Deksels Design haar werkzaamheden naar maatstaven van redelijkheid conform de overeenkomst heeft uitgevoerd maar de Opdrachtgever niet tevreden is, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten en gemaakte uren door Deksels Design te vergoeden.

Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging 

 1. Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde design te controleren en goed te keuren. 
 2. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn. 

Artikel 7 Meerdere opdrachtnemers 

 1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Deksels Design wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen. 
 2. Op verzoek van Deksels Design dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt. 
 3. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt. 
 4. Wanneer lid 1 van artikel 7 van toepassing is en Opdrachtgever besluit het gemaakte werk van Deksels Design niet te gebruiken, zal Opdrachtgever Deksels Design evengoed volgens de Overeenkomst moeten vergoeden.

Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Deksels Design en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt Deksels Design met de werkzaamheden totdat zij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden. 
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging of annulering van de Overeenkomst 

 1. Deksels Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Deksels Design goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 2. Voorts is Deksels Design bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 3. Annulering van de Overeenkomst is tot 3 dagen na bevestiging van de opdracht, tenzij Deksels Design al met haar werkzaamheden begonnen is. 
 4. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Deksels Design. 

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling 

 1. Deksels Design vraagt een vast bedrag per opdracht of een uurtarief. Dit wordt in de offerte bepaald. 
 2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 3. Deksels Design heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 4. Betaling dient te worden gedaan middels bankoverschrijving, binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn, in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 
 5. Opdrachtgever hoeft geen aanbetaling te doen, tenzij anders overeengekomen. 
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Deksels Design mede te delen. 
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd. 
 8. Indien Deksels Design besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de lid 7 van dit artikel genoemde rente, ook verplicht alle in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

 1. Deksels Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken. 
 2. Deksels Design verleent Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde product. 
 3. Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van Deksels Design wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. Deksels Design kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. 
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door Deksels Design.  

Artikel 12 Naamsgerechtigheid 

 1. Deksels Design is ten alle tijden gerechtigd om het eindproduct (subtiel) te signeren, op welke wijze dan ook. Het is mogelijk om in de Overeenkomst een bepaalde manier van signeren op te nemen waar Deksels Design zich aan dient te houden. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder verwijzing naar Deksels Design het product openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

 1. Deksels Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid over het eindproduct. Deksels Design heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 
 2. Deksels Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 van deze Algemene voorwaarden. 
 3. Deksels Design is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 4. Deksels Design is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. 
 5. Deksels Design is niet aansprakelijk wanneer Deksels Design de instructies van de Opdrachtgever heeft uitgevoerd en hiermee zonder medeweten van Deksels Design de merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden heeft geschonden alsmede de controle hiervan.
 6. Deksels Design is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door of incorrectheden of enige fouten gemaakt door derden ingehuurd door Opdrachtgever.
 7. Indien Deksels Design aansprakelijk wordt gehouden zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Deksels Design met betrekking tot haar Diensten. Deksels Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving. 
 8. De aansprakelijkheid van Deksels Design is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Deksels Design. 

Artikel 14 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Deksels Design, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van samenwerkingspartners van Deksels Design zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Deksels Design of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Deksels Design overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Deksels Design heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Deksels Design kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 16 Identiteit van Deksels Design 

 1. Deksels Design is bij de KvK geregistreerd onder nummer 57897522. Deksels Design is gevestigd aan Wierweg 30, 1774NJ Slootdorp. 
 2. Deksels Design is per e-mail te bereiken via info@dekselsdesign.nl en telefoon 06 1149 5937. 
 3. Deksels Design levert ook diensten onder de naam Studio Deksels en Anita Barten

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Deksels Design en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.